බප/පිළි මෙතෝදිස්ත විද්‍යාලය
දෙහිවල​

"අපි හැදෙමු, රට හදමු"

පාසලේ ආරම්භය.. පාසල

වෙස්ලියන් මිෂනාරි සමාගමට අයත් ඉරු දින දේව මෙහෙය පැවති පාසල් දෙව්මැදුර ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1860 දී පමණ ආරම්භ කර ඇත. එය තාවකාලිකව පොල් අතු ගොඩ ගොඩනැඟිල්ලක ආරම්භ කර ඇති අතර බී අන්තෝනි මෙන්ඩිස් සහ ඇනී මෙන්ඩිස් දෙපලගේ මූලිකත්වයෙනි. මෙම පාසල් දෙව්මැදුර තුළින් අවට දරුවන්ට ක්‍රිස්තියානි ආගම ඉංග්‍රීසි සහ මැහුම් වැඩ පිළිබඳව දැනුමක් සහ පුහුණුවක් ලබාදී ඇත.