පාසල ගැන

මෙතෝදිස්ත පාසල් ඉතිහාසය

වෙස්ලියන් මිෂනාරි සමාගමට අයත් ඉරු දින දේව මෙහෙය පැවති පාසල් දෙව්මැදුර ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1860 දී පමණ ආරම්භ කර ඇත. එය තාවකාලිකව පොල් අතු ගොඩ ගොඩනැඟිල්ලක ආරම්භ කර ඇති අතර බී අන්තෝනි මෙන්ඩිස් සහ ඇනී මෙන්ඩිස් දෙපලගේ මූලිකත්වයෙනි. මෙම පාසල් දෙව්මැදුර තුළින් අවට දරුවන්ට ක්‍රිස්තියානි ආගම ඉංග්‍රීසි සහ මැහුම් වැඩ පිළිබඳව දැනුමක් සහ පුහුණුවක් ලබාදී ඇත.

පසුව විවිධ වෙනස්වීම් රාශියකින් අනතුරුව 2008 වර්ෂයේදී පාසලේ ප්‍රාථමික අංශය ප්‍රතිසංස්කරණය කර සිසු අයිතියට පත්විය. මෙසේ පැවැත්වූ පාසල 2013 වර්ෂයේ සිට ළමා මිතුරු පාසලක් බවට පත්කර ඇත.

පාසලේ ඉතිහාසයේ වැදගත් සන්ධිස්ථාන

වර්තමාන ගුරු මඩුල්ල

වර්තමාන විදුහල්පතිනිය

 

නිලූපා අවන්ති ගුරු මහත්මිය

මෙතෝදිස්ත ගුරු මඩුල්ල

ක්‍රි.ව 1881
පාසල ආරම්භය

ආරම්භක සංවිධානය - වෙස්ලි මිෂනාරි සමාගම

මූලිකත්වය අන්තෝනි සහ ඇනී මෙන්ඩිස් යුවල

ක්‍රි.ව 1962
පාසල රජයට පවරා ගැනීම
ක්‍රි.ව 2005
සුනාමි කඳවුරක් ලෙස ලබාදීම
ක්‍රි.ව 2007
සුනාමි කඳවුර ඉවත් කිරීම
ක්‍රි.ව 2008
ප්‍රාථමික අංශය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම
ක්‍රි.ව 2013
ළමා මිතුරු පාසලක් බවට පත්කිරීම