අධ්‍යාපනික සහ බාහිර ක්‍රියාකාරකම්

අවුරුදු උත්සවය 2024

අවුරුදු පොළ 2024

මහාසභා රැස්වීම 2023

ශිෂ්‍ය නායක උළෙල 2023

ශ්‍රමදන වැඩසටහන් 2023

ශිෂ්‍යත්ව සම්මන්ත්‍රණය 2023

පෙර පෝය වැඩසටහන්

2023 ලෝක ළමා දිනය වෙනුවෙන් පැවති තරඟ

ලෝක ළමා දින උත්සවය 2023

ගුරු දිනය සැමරීම 2023

පාසල අලංකාර කිරීමේ ක්‍රියාකාරකම්

සිගිති පොළ 2023

සිංහල අලුත් අවුරුදු උත්සවය 2023

සිංහල අලුත් අවුරුදු උත්සවය 2023